Beroepscode

Onze behandelaars zijn geregistreerd in het BIG-register.

De beroepen Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog en Psychotherapeut zijn wettelijk geregelde beroepen. Alleen zij die ingeschreven zijn in het BIG-register (BIG = Beroep In Gezondheidszorg) van de overheid mogen de desbetreffende beroepstitel voeren. Er geldt een publiekrechtelijk tuchtrecht. Op deze wijze wordt de kwaliteit van beroepsoefening gewaarborgd. Klik hier voor het BIG register.

Om goede zorg en kwaliteit van zorg te leveren, zijn we als zorgaanbieder gebonden aan bepaalde plichten en op de hoogte van de rechten van de cliënt, die vastgelegd zijn in een aantal wetten:

De WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) regelt onder meer het recht van de cliënt op informatie, op geheimhouding van zijn/haar gegevens en inzage in het eigen dossier. Daarnaast is een aantal plichten omschreven, zoals de plicht van de zorgaanbieder tot een deugdelijke verslaglegging.

Bescherming van persoonsgegevens wordt geregeld door de Algemene Vordering Persoonsgegevens ( AVG).

In de Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen in de zorg ( Wkkgz) wordt de cliënt de mogelijkheid geboden klachten in te dienen over de zorg die hen geboden wordt.

Meer informatie kunt u vinden op onderstaande sites: