Zorgvisie

Expertise en de menselijke factor

Onze behandelaars hebben expertise opgedaan in verschillende stromingen (cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, mindfulness en EFT), waarmee tal van klachten te behandelen zijn.

Kennis is niet allesbepalend. De menselijke factor is van het grootste belang. Ieder mens heeft zijn/haar eigen verhaal en onze uitdaging ligt erin om samen met jou als cliënt op zoek te gaan naar het juiste antwoord op de klacht.

Optimale zorg op maat

Terwijl psychotherapie en/of psychologische begeleiding de kern van de behandeling vormt bij veel van de psychische klachten waarvoor u zich wendt tot deze praktijk, zal ook andere zorg worden aangeboden wanneer dit nodig is, zoals bijvoorbeeld dramatherapie, mindfulness, lichaamsgerichte meditatie.
Zorg op maat met een multidisciplinaire aanbod, waarbij optimale coördinatie van zorg, is het streven! Hierbij werken we ook graag samen met andere hulpverleners zoals huisarts, praktijkondersteuner (POH), psychiater, haptonoom en maatschappelijk werkers.

Evidence based

Wij zijn geschoold in de cognitieve gedragstherapie. Deze therapievorm wordt ook in de Multidiscipinaire Richtlijnen genoemd als de gewenste therapievorm voor de meeste klachten. De technieken en methodes waarmee wordt gewerkt zijn ‘evidence based’, dat wil zeggen: ze zijn wetenschappelijk onderbouwd. De werkzaamheid hiervan is significant aangetoond voor uw klachtenpatroon.

Onderzoek heeft uitgewezen dat EMDR de meest geschikte methode is om post traumatische stress stoornissen te behandelen. Dit staat nu ook vermeld in de Richtlijnen voor Angststoornissen.

Een persoonlijkheid is veranderbaar en ook persoonlijkheidsstoornissen, waarvan de oorzaak van de klachten vaak in de vroege kindertijd liggen, zijn te veranderen. Dit standpunt wordt inmiddels ook door de wetenschap gestaafd!

Transparantie

We streven naar openheid en transparantie. Dit komt tot uitdrukking in een heldere verslaglegging (intakeverslag, tussenevaluaties en eindverslag), duidelijk geformuleerde behandeldoelen en een goede bereikbaarheid. Om goede zorg te verlenen is overleg met andere betrokkenen (praktijkondersteuner, huisarts, bedrijfsarts, andere hulpverleners) nodig. Wat er inhoudelijk overlegd zal worden, wordt met jou doorgesproken en zal uiteraard pas plaatsvinden na jouw toestemming daarvoor.

Familie en naastenbeleid

Familieleden en naastbetrokkenen zijn een belangrijk onderdeel van het sociale netwerk van de cliënt. Een goede samenwerking tussen cliënt, betrokkene en behandelaar heeft een positieve werking op de behandeling. Het kan het herstel van de cliënt versnellen.
Als praktijk is er een familiebeleid opgesteld. Hierin staat beschreven hoe wij familie en naasten betrekken bij de behandeling en zorg van de cliënt.
Het uitgangspunt voor ons is om de familie van de cliënten te betrekken bij de behandeling daar waar mogelijk is. We gaan gezamenlijk met de cliënt bekijken op welke wijze we zijn/haar familie of naasten kunnen betrekken in de behandeling.
Omdat de cliënt de regie in deze in handen heeft zal hij/zij zelf bepalen welke betrokkenen (in welke mate) bij de zorg betrokken wordt.

meer familie en naasten beleid