Privacy policy Psychotherapie Praktijk Malden

Psychotherapie Praktijk Malden (PPM) hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om de privacy van de cliënt te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. PPM houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperken tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van jouw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent jouw persoonsgegevens, jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als PPM zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Persoonsgegevens van cliënten worden door PPM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinden;
 • Verwerking in het EPD systeem, Incura / Winbase;
 • Het gebruik van ROM vragenlijsten via het beveiligde portaal van Winbase;
 • Het uitvoering van het declaratietraject via het beveiligde portaal Vecozo.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De behandelovereenkomst

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PPM de volgende persoonsgegevens van de cliënt vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.
 • Nationaliteit
 • NAW gegevens
 • BSN
 • ID nummer
 • Leefsituatie
 • Opleiding
 • Gezondheidsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door PPM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna alleen nog voor de verplichte periode van 20 jaar. Deze periode is bepaald in de wet op de geneeskundige behandelovereenkomst (WGBO).

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers

Persoonsgegevens van Medewerkers worden door PPM verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de arbeidsovereenkomst.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

 • De arbeidsovereenkomst.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan PPM de volgende persoonsgegevens van de medewerker vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • Salarisgegevens;
 • Kopie ID;
 • BSN-nummer;
 • Bankgegevens.

De persoonsgegevens van de cliënt worden door PPM opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking / opvragen cliëntgegevens aan/bij derden

De gegevens die de cliënt aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor behandeling.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Indien duidelijk is geworden dat er externe gegevens van de cliënt van belang zijn voor de behandeling dan kunnen wij deze enkel met een ondertekende toestemmingsverklaring van de desbetreffende cliënt opvragen.
 • Indien een derde partij gegevens van een cliënt opvraagt dan zullen wij deze alleen verstrekken als wij een ondertekende toestemmingsverklaring van de desbetreffende cliënt hebben ontvangen.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door de cliënt verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien de cliënt ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

PPM bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van de cliënt te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen;

 • Alle personen die namens PPM van de cliënt gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

De cliënt heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van de cliënt ontvangen hebben. Tevens kan de cliënt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft de cliënt het recht om de verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan de cliënt zelf of in opdracht van de cliënt direct aan een andere partij. Wij kunnen de cliënt vragen om zich te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

In kaart brengen websitebezoek

Op de website van Psychotherapie Praktijk Malden worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van jouw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die jouw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Psychotherapie Praktijk Malden gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google analytics

Psychotherapie Praktijk Malden maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Psychotherapie Praktijk Malden bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. Je treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan.

Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Psychotherapie Praktijk Malden te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Psychotherapie Praktijk Malden heeft hier geen invloed op. Psychotherapie Praktijk Malden heeft Google geen toestemming gegeven om via Psychotherapie Praktijk Malden verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jou gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van jouw persoonsgegevens, dan vragen wij jou hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als je naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Psychotherapie Praktijk Malden
F.M. Janssen, Office Manager

Broeksingel 1
6581HA Malden
T: 024-3580790
M: info@psychotherapiemalden.nl

 

versie : d.d.01-09-2023, 2023-02